فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / زیرساخت های تحقیقاتی

زیرساخت های تحقیقاتی

1-پایلوت تصفیه پساب

2-پایلوت آب اسمز معکوس (RO)