فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / حمایت علمی از همایشهای تخصصی

پتروشیمی فجر حامی علمی همایش های تخصصی صنعت نفت و انرژی

با توجه به نقش استراتژیک پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و همچنین وجود نیروهای مجرب و متخصص در زمینه تولید انواع یوتیلیتی ، این شرکت با برگزارکنندگان همایش های تخصصی صنعت نفت و انرژی کشور مرتبط با فرآیندهای پتروشیمی فجر همکاری می نماید.