واحد هوا

واحد هوای ناحیه 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس ، شامل دو بخش فشرده سازی و جدا سازی هوا می باشد.ظرفیت بخش فشرده سازی هوا شامل 16500 نرمال متر مکعب در ساعت هوای فشرده و 15500 نرمال متر مکعب در ساعت هوای فشرده خشک مورد نیاز تجهیزات ابزاردقیق میباشد. این میزان هوا با استفاده از سه دستگاه کمپرسور هر یک به ظرفیت 19400 نرمال متر مکعب در ساعت تولید می گردد.
بخش جداسازی هوا دارای سه خط تولید میباشد که دو خط دارای تولیدات مشابه اکسیژن و نیتروژن بصورت مایع و گاز و خط سوم علاوه بر اکسیژن و نیتروژن ،آرگون مایع نیز تولید میکند.در این واحد، هوا تا دمای 174- درجه سانتی گراد سرد و با استفاده از روش تقطیر جدا می گردد.نیتروژن گازی تولیدی توسط کمپرسور فشرده شده و نیتروژن و اکسیژن مایع در دو مخزن ذخیره می شوند؛ همچنین اکسیژن گازی از طریق تبخیر اکسیژن مایع در برجها بدست آمده و آرگون تولیدی در سه مخزن با ظرفیت مجموع 90 متر مکعب نگهداری میگردد.
در واحد تفکیک هوای ناحیه2 نیز 15000 نرمال متر مکعب در ساعت هوای فشرده، 27000 نرمال متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق ، 12000نرمال متر مکعب در ساعت اکسیژن گازی و 24000 نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن گازی تولید می شود.
کلیه محصولات گازی هر دو واحد از طریق خطوط انتقال جهت مصرف کنندگان منطقه و محصولات مایع از طریق حمل تانکری برای سراسر کشور ارسال میگردد.