تصفیه پساب
واحدهای تصفیه پساب:

شرکت فجر انرژی خلیج فارس بمنظور تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی مجتمع های منطقه دو تصفیه خانه احداث کرده است.
تصفیه خانه پساب ناحیه 1 جهت تصفیه پسابهای با املاح بالا (HIGH TDS) ، با املاح پایین LOW TDS و پساب بهداشتی طراحی شده است.ظرفیت این واحد برای پساب با املاح بالا 70 متر مکعب بر ساعت ، پساب با املاح پایین و پساب بهداشتی 460 مکعب بر ساعت می باشد.ظرفیت واحد پساب ناحیه 2 ، 520 مکعب بر ساعت برای پساب املاح پایین (LOW TDS) و پساب بهداشتی ،25مترمکعب تصفیه پسابهای با املاح بالا (HIGH TDS) می باشد.
در هر دو واحد، پساب صنعتی دریافتی با املاح پایین پس از جداسازی روغن و تصفیه فیزیکی و شیمیایی به همراه پسآب بهداشتی در سیستم بیولوژیکی، یا لجن فعال، تصفیه شده و پس از زلال سازی و کنترل نهایی جهت استفاده در شبکه فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی و رقیق سازی بخش HIGH TDS استفاده می گردد.
در واحد تصفیه ناحیه 2 بدلیل زیاد بودن بار آلودگی پسابهای ورودی،تصفیه پساب در دو مرحله انجام می گیرد.
بمنظور امحای پسماندهای جامد و روغن های صنعتی جداشده در بخش های جداسازی از یک کوره حرارتی استفاده میشود.این قسمت در کاهش آلاینده های محیط زیست ناشی از پسماندهای دارای فلزات سنگین نقش بسیار موثری ایفا میکند که بر پایه دانش فنی متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است.