جزییات مناقصه و مزایده

نصب و پیش راه اندازی بلوک های RO REJECT

مناقصه

96/06

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۲۸

روزنامه اطلاعات

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

500000 ریال

مناقصه شماره 96/06

نصب و پیش راه اندازی بلوک های C,D سیستم بازیافت آب واحد RO REJECT

چاپ در روزنامه اطلاعات مرحله اول 96/5/25 و مرحله دوم 96/5/28