جزییات مناقصه و مزایده

آگهی استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ناحیه 1 و 2 پتروشیمی فجر

آگهی استعلام خدمات

HSE/97/007

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی