جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw نیروگاه ناحیه 1

آگهی استعلام خدمات

401/042

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام شماره 401/42

موضوع : اجرای عملیات تست  eddy current تیوبهای مبدل  cccw نیروگاه ناحیه 1

تاریخ انتشار 1401/09/02 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

401042

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.