جزییات مناقصه و مزایده

مطالعه، امکان سنجی، طراحی و تهیه شرح کار سیستم اطفا حریق انبارهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/38

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

 آگهی فراخوان استعلام شماره 401/38

مطالعه، امکان سنجی، طراحی و تهیه شرح کار سیستم اطفا حریق انبارهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 تاریخ انتشار 1401/09/01 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

  خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

40138

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.