جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی فونداسیون آنتی اسکالانت واحد آب ناحیه 2 و اسلیپرهای کوره مایعات سوز تصفیه پساب ناحیه 1

مناقصه

401/27

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۸ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره 401/27

موضوع: عملیات بازسازی فونداسیون آنتی اسکالانت واحد آب ناحیه 2 و اسلیپرهای کوره مایعات سوز تصفیه پساب ناحیه 1

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 1401/08/28 و نوبت دوم 1401/09/01

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

401/27

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.