جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی سازه های لاگون واحدهای تصفیه پساب ناحیه یک و دو (ستونها،دیواره ها، راه روها و کف)

مناقصه

تجدید نوبت دوم مناقصه شماره 401/005

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۷ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید نوبت دوم مناقصه شماره 401/005

موضوع : بازسازی سازه های لاگون واحدهای تصفیه پساب ناحیه یک و دو (ستونها،دیواره ها، راه روها و کف)

چاپ در یک نوبت روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 1401/08/17

مهلت اقدام 5 روز کاری پس از انتشار

خرید اسناد بصورت برخط از تارنمای شرکت فجر

401

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.