جزییات مناقصه و مزایده

درخواست خرید با موضوع ساخت پوسته پمپ BFW

مناقصه

تجدید مناقصه شماره ۴۰۰/۲۴

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۲ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره ۴۰۰/۲۴

موضوع : 

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

مهلت اقدام ۵ روز پس از درج آگهی

خرید اسناد بصورت برخط از تارنمای شرکت فجر1

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.