جزییات مناقصه و مزایده

تامین و راهبری نیروی انسانی و خودروهای امدادی مورد نیاز جهت ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی و اورژانس و بهداشت حرفه ای و محیط زیست بصورت 24 ساعته

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 401/014

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۳۹

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره 401/014

موضوع : تامین و راهبری نیروی انسانی و خودروهای امدادی مورد نیاز جهت ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی و اورژانس و بهداشت حرفه ای و محیط زیست بصورت 24 ساعته

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد   1401/06/16

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار 

401/014