جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS شرکت فجر

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 400/28

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۳۴

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 400/28

موضوع : خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS شرکت فجر

چاپ در یک نوبت روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 1401/05/18

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

28