جزییات مناقصه و مزایده

استعلام پروژه کالرکدینگ و تگ گذاری خطوط سیالات خطرناک شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فراخوان

401/004 تجدید فراخوان

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تجدید استعلام پروژه کالرکدینگ و تگ گذاری خطوط سیالات خطرناک شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی