جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید درخواست شماره 9943107 با موضوع ساخت پوسته پمپ BFW جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

400/24

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۷ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه خرید درخواست شماره  9943107 با موضوع ساخت پوسته پمپ BFW جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول 1401/04/7 و نوبت دوم 1401/04/11

40024