جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای عملیات حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

تجدید پنجم 400/13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید پنجم مناقصه اجرای عملیات حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

یک نوبته 1401/03/16

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

400/13