جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

مناقصه

تجدید فراخوان چهارم 400/13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

چاپ آگهی تجدید چهارم مناقصه 400/13

موضوع: عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

چاپ در دو نوبت در دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/02/21 و نوبت دوم 1401/02/22

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

77