جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید درخواست شماره 0020227 با موضوع قطعات نوبل پارت توربین GE FRAME 9E DLN1

مناقصه

400/31

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه خرید درخواست شماره 0020227 با موضوع قطعات نوبل پارت توربین  GE FRAME 9E DLN1 

نوبت اول دوشنبه 5 اردیبهشت 1401، نوبت دوم چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

10