جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی

مزایده

آگهی تجدید مزایده های عمومی شماره 12-400-667 و 13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده های عمومی شماره  12-400-667 و 13-400-667  و 14-400-667

موضوع مزایده ها : 

667-400-12-فروش 866 عدد ممبران های خیس جدا شده از واحد آب و پک شده ( 576 عدد ممبران FN و 290 عدد ممبران FR )

667-400-13-فروش 70000عدد کارتریج فیلترهای مستعمل واحد آب

667-400-14-فروش 300 تن آهن آلات ضایعاتی

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت 1401/01/27

مهلت اقدام 3 روز پس از انتشار

مزایده