جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده های عمومی اقلام ضایعاتی و مستعمل

مزایده

667-400-12/667-400-13/667-400-14

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده های عمومی اقلام ضایعاتی و مستعمل شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول شنبه 21 اسفند و نوبت دوم چهارشنبه 25 اسفند

1