جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلوولت

مناقصه

تجدید مناقصه 400/13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶

روزنامه دنیای اقتصاد

۴ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

تجدید مناقصه عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول چهارشنبه 4 اسفند 1400

نوبت دوم چهارشنبه 11 اسفند 1400

12