جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS در فجر

مناقصه

400/28

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۶ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۴۸

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۵ دی ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره ۴۰۰/۲۸

موضوع مناقصه :خدمات بررسی فرآیند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS در فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ و نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 

مهلت اقدام ۵ روز پس از انتشار نوبت دوم

 2