جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 400/017

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه ایران

۱۴ دی ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره 400/017

موضوع : عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در یک نوبت در تاریخ 1400/10/14 روزنامه های ایران و فرهنگ جنوب 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار آگهی

 

Z