جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE

مناقصه

تجدید مناقصه 99/68

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۰ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE  شرکت فجر انرژی خلیج فارس به شماره 99/68

یک مرحله و چاپ در روزنامه های همدلی و آنزان

مهلت ارسال اسناد تا چهارشنبه 17 آذر 1400

99/68