جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده فروش خودروی از رده خارج و مازاد

مزایده

631-400-1

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده فروش خودروی از رده خارج و مازاد به شماره 1-400-631

چاپ در روزنامه های شهر مردم و ایام خوزستان

مهلت ارسال اسناد تا 1400/09/03

 

تجدید مناقصه یک خودرو