جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی

مزایده

تجدید مزایده شماره 11-400-634

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه راوی ملت

۲۲ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مزایده شماره : 11-400-634

موضوع : فروش اقلام ضایعاتی

چاپ در روزنامه های راوی ملت و نسیم خوزستان

یک نوبت 1400/08/22 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار 

11