جزییات مناقصه و مزایده

فروش 32000 عدد کارتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب شرکت فجر

مزایده

633-400-10

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه شهرمردم

۵ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده شماره : 10-400-633

موضوع : فروش 32000 عدد کارتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب شرکت فجر 

چاپ در روزنامه های شهر مردم وهما خوزستان

نوبت اول  1400/08/05 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت

 

1