جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 99/68

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۷ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/68

موضوع : عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی درجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE

چاپ در روزنامه مناقصه مزایده چاپ در تاریخ  1400/07/07

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

99/68