جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

مناقصه

تجدید مناقصه شماره 400/13

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۷ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 400/13

موضوع مناقصه : عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

چاپ در یک نوبت روزنامه مناقصه مزایده. تاریخ 140/07/07 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

400/13