جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات لوله کشی برای استفاده از آب RO پاس 2 برای تولید آب DM واحد تصفیه آب ناحیه 1 شرکت فجر

فراخوان

استعلام شماره 400/22

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان

استعلام شماره : 400/22

موضوع : اجرای عملیات لوله کشی برای استفاده از آب RO پاس 2 برای تولید آب DM واحد تصفیه آب ناحیه 1 شرکت فجر

درج در وب سایت فجر 1400/07/06

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

400/22