جزییات مناقصه و مزایده

خرید پکینگ و قطره گیرهای کولینگ تاورهای فجر

مناقصه

تجدید مناقصه 99/57

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۳ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره : 99/57

موضوع : خرید پکینگ و قطره گیرهای کولینگ تاورهای فجر

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی یک نوبت 1400/07/03

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

99/57