جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فونداسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز Gas Scrubber با اجرای انشعاب گرم HOT TAP و لوله کشی درایستگاه گازواحد تصفیه پساب 1

مناقصه

99/64تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه شهرمردم

۳ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره : 99/64

موضوع :عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فونداسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز Gas Scrubber با اجرای انشعاب گرم HOT TAP و لوله کشی درایستگاه گازواحد تصفیه پساب 1

چاپ در یک نوبت در روزنامه شهر مردم تاریخ 1400/07/03 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار آگهی

 

 

99/64