جزییات مناقصه و مزایده

استعلام اجرای عملیات مربوط به ترانزیت و ترخیص کالا جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/21

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام خدمات شماره 400/21

موضوع :استعلام اجرای عملیات مربوط به ترانزیت و ترخیص کالا  جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

400/21