جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال ، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه گل ولای واحد های آب و لجن واحد پساب شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

تجدید مناقصه 99/48 (نوبت چهارم)

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره :99/48 نوبت چهارم

موضوع مناقصه : خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال ، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه گل ولای واحد های آب و لجن واحد پساب شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در یک نوبت روزنامه های صبح کارون و جمهوری اسلامی 1400/06/13

 

99/48