جزییات مناقصه و مزایده

خرید پکینگ و قطره گیرهای کولینگ تاورهای فجر

مناقصه

تجدید مناقصه 99/57

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه راوی ملت - مناقصه و مزایده

۵ اَمرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 99/57

موضوع :خرید پکینگ و قطره گیرهای کولینگ تاورهای فجر

چاپ در یک نوبت در تاریخ 1400/05/05 روزنامه های راوی ملت و مناقصه مزایده

 

99/57