جزییات مناقصه و مزایده

خرید، آموزش و استقرار نرم افزار CMMS (سیستم برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات) شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

99/55 تجدید آگهی استعلام

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید استعلام شماره : 99/55 

موضوع : خرید، آموزش و استقرار نرم افزار CMMS  (سیستم برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات) شرکت فجر

تاریخ انتشار :1400/04/13

99/55