جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات احداث جاده محل بارگیری اکسیژن واحد هوای ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/011

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام 400/011

موضوع : اجرای عملیات احداث جاده محل بارگیری اکسیژن واحد هوای ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تاریخ درج : 1400/04/01

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار