جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو قلم به تعداد 167 عدد قطعات برنرهای مورد نیاز در تعمیرات اساسی و روتین های تعمیراتی توربین جنرال الکتریک نیروگاه ناحیه 1

مناقصه

99/24 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲

روزنامه ایران

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره : 99/24

موضوع : خرید دو قلم به تعداد 167 عدد قطعات برنرهای مورد نیاز در تعمیرات اساسی و روتین های تعمیراتی توربین جنرال الکتریک نیروگاه ناحیه 1

چاپ در یک نوبت در تاریخ 1400/03/29 در روزنامه های ایران و فرهنگ جنوب

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار آگهی

 

99/24