جزییات مناقصه و مزایده

خرید، آموزش و استقرار نرم افزار CMMS (سیستم برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات) شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

99/55

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره : 99/55

موضوع : خرید، آموزش و استقرار نرم افزار CMMS  (سیستم برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات) شرکت فجر

 

99/55