جزییات مناقصه و مزایده

تامین لاینر GE F9 واحد نیروگاه شرکت فجر

مناقصه

98/56 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه راوی ملت - مناقصه و مزایده

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 98/56

موضوع : تامین لاینر GE F9 واحد نیروگاه شرکت فجرمطابق جدول پیوست

چاپ در تاریخ 1400/01/21 یک نوبت 

روزنامه های مناقصه مزایده ،  راوی ملت و پایگاه خبری مناقصات کشور به آدرس https://www.parsnamaddata.com

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

98/56