جزییات مناقصه و مزایده

فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به واحد پساب فجر

مناقصه

581-99-04 تجدید مزایده

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه ایران

۲۴ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مزایده شماره : 04-99-581

موضوع : فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به واحد پساب فجر

چاپ در روزنامه های ایران وطلوع خوزستان

تاریخ چاپ : 1399/10/24

581-99-04