جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/02

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۲۲ مهر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/02

موضوع : خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ : نوبت سوم در روزنامه مناقصه مزایده تاریخ 99/07/22

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار آگهی

 

99/02