جزییات مناقصه و مزایده

فروش روغن های دور ریز وضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به فجر

مزایده

529-98-08 تجدید مزایده

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فروش روغن های دور ریز وضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به فجر

0 تومان

منقضی شده

توسعه ایرانی

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 28-98-529

موضوع : فروش روغن های دور ریز وضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده به فجر

چاپ در روزنامه های توسعه ایرانی و طلوع خوزستان

 

333