جزییات مناقصه و مزایده

حمل 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی

آگهی استعلام خدمات

98/18 تجدید آگهی فراخوان

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

حمل 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

تجدید آگهی فراخوان شماره 99/18

موضوع : حمل 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی

تاریخ انتشار 99/6/23 

0000