جزییات مناقصه و مزایده

لوله کشی خطوط آتش نشانی شامل خط 30 اینچ جدید ناحیه 2 و دو بخش نمودنایستگاه ناحیه 1و2 واقع در سایت 2و4

مناقصه

96/04

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

روزنامه اطلاعات

۱۱ شهریور ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶

مناقصه شماره 96/04

لوله کشی خطوط آتش نشانی شامل خط 30 اینچ جدید ناحیه 2 و دو بخش نمودنایستگاه ناحیه 1و2 واقع در سایت 2و4

چاپ در روزنامه اطلاعات نوبت اول 96/6/11 و نوبت دوم 96/6/13


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.