تولید دانش فنی ساخت دیافراگم در مجتمع پتروشیمی فجر
در این پروژه دانش فنی ساخت دیافراگم مربوط به BP تفلون – لاستیک تزریق مواد شیمیایی در مجتمع پتروشیمی فجر تولید شد.
پایان یافته
1392/01/01
1399/04/03
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری پژوهشگاه پلیمر

اهداف طرح

بومی سازی تولید دیافراگم.

زمانبندی طرح
6 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه موجود.

تعیین گرید اجزاء نمونه موجود.

تهیه فرمولاسیون.

ساخت نمونه های اولیه متناسب با نتایج آنالیز نمونه موجود.

تهیه قالب.

ارائه مدارک و مستندات فرمولاسیون و قالب
تغییرات

دستیابی به تکنولوژی ساخت دیافراگم لاستیک تفلون با کاربرد معین و کیفیت مشابه نمونه اصلی.