بررسی علل خرابی فین تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد هوای پتروشیمی فجر
در این پروژه علل خرابی فین تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد هوای پتروشیمی فجر بررسی و علل اصلی خرابی و ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع آن ریشه یابی شد.
پایان یافته
1392/01/01
1399/04/03
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

اهداف طرح

-          تعیین عوامل و پارمترهایی که سبب شکست فین ها شده است.

-          ارائه راهکار عملی و اقتصادی جهت جلوگیری از شکست فین ها.

زمانبندی طرح
10 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

-          جمع آوری مراجع و منابع مرتبط و بررسی آنها و اخذ داده های صنعتی.

-          تعیین پارامترهای مهم و موثر و استخراج معادلات حاکم.

-          مدلسازی و شبیه سازی CFD جریان و انتقال حرارت درون مبدل مربوطه با روش حجم محدود(FVM)

-          مدلسازی و شبیه سازی تنش های حرارتی و مکانیکی  درون مبدل با روش المان محدود (FEM)

-          بررسی تاثیر پارامترهای مختلف و اثر آن بر خرابی حاصله و درصورت لزوم ارائه جدول جدید بهره برداری برای کاهش خسارات وارده به فین ها و یا رفع کامل مشکل

-          انجام آزمایشات و آزمونهای مربوطه درصورت لزوم

-          با استفاده از امکانات نرم افزار های محاسباتی  ANSYS  وFluent  تحلیل عددی انجام می­گیرد و جهت ارزیابی، صحت نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج ارایه شده در مقالات در حالت خاص مقایسه می شود.

-          ارایه نتایج حاصل و تحلیل آنها.

-          جمع بندی نهایی و ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی در رابطه با توزیع بهینه جریان سیال در بخش ورودی مبدلها و بهینه نمودن شرایط مواد و هندسه فین ها.