بررسی پایداری ولتاژ در شبکه پتروشیمی فجر
در این پروژه پایداری ولتاژ در شبکه پتروشیمی فجر بررسی و راهکار عملی و علمی برای کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژ در زمان بروز اتصال کوتاه در شبکه ارائه شد
پایان یافته
1390/01/01
1399/03/31
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت فنی و مهندسی اهرام فن آوری آذرخش
اهداف طرح

جلوگیری از خروج نابهنگام مصرف­کنندگان از شبکه.

جلوگیری از توقف تولید
فعالیت های اجرایی

Ø       دریافت اطلاعات موجود شبکه  و گزارش حوادث و اتصال کوتاه­های شدید از دفتر فنی نیروگاه فجر.

Ø       بررسی و تحلیل اولیه اطلاعات دریافتی و ارائه گزارش پایگاه داده و برگزاری جلسات با نمایندگان نیروگاه فجر.

Ø       مدلسازی شبکه برق  پتروشیمی فجر  و مدلسازی دقیق کلیه بارها اعم از موتوری و غیر موتوری برای کلیه واحدهای مصرفی زیر دست.

Ø       شبیه­سازی استاتیکی و دینامیکی چندین حادثه منجر به خاموشی در شبکه­های زیردست.

Ø       بررسی وضعیت ولتاژ در شبکه از سمت نیروگاه تا پست GIS و همچنین شبکه زیر دست تا سطح 400 ولت.

Ø       ارایه راهکارهای علمی و عملی برای حل مشکل.

تغییرات

Ø       دستیابی به راهکارهای علمی و عملی برای جلوگیری از خروج نابهنگام مصرف­کنندگان از شبکه.

Ø       افزایش رضایتمندی مشتریان.

Ø       کاهش هزینه ها.