بررسی امکان بازیافت پساب های واحد پساب پتروشیمی فجر
در این پروژه امکان بازیافت پساب های حاصل از احیای رزین های تعویض یونی و روش خنثی سازی و تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی ممبران های RO بررسی شد.
پایان یافته
1390/01/01
1399/04/11
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت

اهداف طرح

هدف از اجرای این پروژه شناسائی کمی و کیفی پسابهای حاصل از احیای رزین‌های تبادل یونی و پساب حاصل از شستشوی اسمز معکوس برای یافتن راه حل مناسب حذف یا کاهش آلاینده های موجود در آنها و بررسی امکان استفاده مجدد در واحد آب پتروشیمی فجر می‌باشد

زمانبندی طرح
8 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

مطالعه کلی بر روی فرآیندهای قسمتهای پیش تصفیه ، RO و DM واحد تصفیه آب و جمع آوری اطلاعات لازم ازقبیل تعیین دبی پساب احیای رزین ها و پساب شستشوی غشاء اسمز معکوس وهمچنین تعیین خواص فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی در این  پسابها.

بررسی امکان استفاده مجدد از این پساب ها بصورت ترکیبی یا مجزا در یکی از قسمتهای واحد آب و ارائه پیشنهاد عملی.

بررسی و امکان سنجی جهت ارائه روش های مناسب تصفیه و استفاده مجدد از این پساب در یکی از قسمتهای واحد آب.

 مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روشهای پیشنهادی و انتخاب روش مناسب تصفیه و استفاده مجدد.

تغییرات

شناسائی دقیق کمی و کیفی پسابهای حاصل از احیای رزین‌های تبادل یونی و پساب حاصل از شستشوی اسمز معکوس.

 

ارائه روش حذف یا کاهش آلاینده های موجود و استفاده مجدد از پسابها.