آسیب شناسی و طراحی فرایند ارتباطات درون سازمانی شرکت پتروشمی فجر
در این پروژه فرایند ارتباطات درون سازمانی شرکت پتروشمی فجر آسیب شناسی و طراحی شد.
پایان یافته
1397/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری آقای دکتر احمد یحیایی ایله ای
اهداف طرح

-          شناسایی و اولویت بندی آسیب های ارتباطی از دیدگاه مدیران و کارکنان بصورت مستقل و همچنین مقایسه، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی است.

-          طراحی فرایند ارتباطات درون سازمانی شرکت پتروشمی فجر نیز از مهمترین خروجی های کابردی این پژوهش است.

زمانبندی طرح
11 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

1-      مطالعه و جمع آوری اطلاعات علمی در خصوص موضوع پژوهش

2-      انتخاب مناسب ترین مدل علمی در مقایسه با مدل های استاندارد با ذکر دلایل.

3-      در این کار پژوهشی پرسش نامه، مصاحبه و استخراج داده های تحقیق با تمرکز بر تفکیک گروههای کاری شامل مدیران، سرپرستان، کارکنان و با بخش بندی گروههای کاری رسمی، مدت معین، مدت موقت و پیمانکار و ادارات مختلف، بایستی طراحی و لحاظ گردد.

4-      تجزیه و تحلیل علمی پرسشنامه ها و مصاحبه ها به تفکیک گروه های کاری.

5-      ارائه نقاط قابل بهبود و نقاط قوت حوزه ارتباطات درون سازمانی.

6-      طراحی فرآیند ارتباطات درون سازمانی برای شرکت پتروشیمی فجر.

7-      مطابق مدل علمی انتخاب شده، نتایج این پژوهش با یک سازمان معتبر جهانی و یک سازمان صنعتی ایرانی نیز مقایسه و تحلیل شود.

8-      ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت ارتقاء وضیعت ارتباطات درون سازمانی.

تغییرات

-          شناسایی قوتها و ضعفهای ارتباطات درون سازمانی فجر انرژی خلیج فارس.

-          طراحی و اجرای فرآیند  و تهیه دستورالعمل اجرایی به منظور بهبود فرآیند ارتباطات درون سازمانی فجر انرژی خلیج فارس.